Riigiabi

Riigiabi on EL toimimise lepingu artikkel 107 mõistes "...igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, ühisturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust."

Kuigi riigiabi on põhimõtteliselt ühisturuga kokkusobimatu ja keelatud, on erandid toodud artikli 107 lõigetes 2 ja 3 ning nende alusel vastu võetud õigusaktides (sh vähese tähtsusega abi määrus, grupierandite määrus, eri valdkondade riigiabi suunised).

Nõustame kliente kõikides riigiabiga seonduvates küsimustes, sh:

  • lubatud riigiabi;
  • ebaseaduslik riigiabi;
  • vähese tähtsusega abi;
  • grupierandid;
  • jne.