Tom Annikve

Tom Annive

Nõunik

Tutvustus

Tom Annikve on ATTELA Advokaadibüroo nõunik, kes nõustab büroos praktiseerivaid advokaate riigihangete valdkonnas.

Tomil on riigihangete valdkonnas ulatuslikud kogemused. Ta on olnud muuhulgas 10 aastat Riigihangete Ameti peadirektori asetäitja, töötanud 5 aastat riigihangete ja tarnete valdkonnas Majandusministeeriumis ja Kaubandusministeeriumis ning omab 10-aastast kogemust konsultandina ning pika- ja lühiajalise rahvusvahelise riigihangete õiguseksperdina mitmesugustes EL-i, Maailmapanga, USAID-i poolt rahastatavates projektides.

 • Head teadmised Euroopa Komisjoni projekti “Project Cycle Management” metodoloogiast
 • EL Riigihangete Direktiivide hea tundmine, samuti hiljutiste muudatuste osas, EL pakkumismenetluste ja protseduuride ja käsiraamatute osas. Eesti riigihangete õiguse harmoneerimises EL riigihangete direktiividega – protsessis vahetu osalemine ning teadmised. 
 • Õigusaktide eelnõude, protseduuride, käsiraamatute, juhtmaterjalide, sh seaduse ja järgaktide, vormide, muu dokumentatsiooni, protseduurireeglite koostamine Riigihangete Ametile.
 • Riikliku Riigihangete Poliitika rakendamine kõike aspekte arvestades. 
 • Eesti Vabariigi eelnev esindamine Euroopa Liidus riigihangete valdkonnas, osalemine liikmena mitmetes Euroopa Komisjoni töörühmades (Statistika, E-Procurement), samas ka Euroopa Komisjoni Avalike Lepingute Nõuandva Komitee liige. 
 • Teadmised erinevate riikide lahenduste baasil riigihangete institutsioonide kohta (struktuur, statuut, organisatsioon, funktsioonid, kaardistamine, tugevate ja nõrkade külgede väljatoomine jne). 
 • Riigihangete Informatsioonisüsteemi, elektroonilise Riigihangete Registri loomine ja arendamine, tarkvara ja riistvara vajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine. 
 • Riigihangete alase statistika ja aruandluse vajaduste kaardistamine väljatöötamine ja arendamine.
 • Koolitajate, ostjate ametnike ja erasektori osalejate nõustamine ja koolitamine, Eesti, Euroopa Liidu, samuti ka Albaania õigusel baseeruva koolitusprogrammide väljatöötamine.

Kogemused

 • 2016 – 2017 riigihangete ekspert (Euroopa Liidu programm Vietnamis – abistamine avaliku rahastamise korraldamise alase kompetentsi omandamisel)
  • Vietnami valitsusele riigihangete korraldamise alase tehnilise kompetentsi pakkumine.
 • 2013 – tänaseni e-Riigi Akadeemia riigihangete ja juriidiline konsultant (Eesti, Ukraina, Kõrgõstan)
  • Rahvusvaheliste riigihangete korraldamine vastavalt Eesti Välisministeeriumi ja rahvusvaheliste rahastajate (USAID, SIDA, Maailmapank jt) nõudmistele, lepingute koostamine, läbirääkimiste pidamine, lepingu täitmise kontroll.
 • 2013 – 2014 Maailmapanga riigihangete ja juriidiline konsultant (Moldova)
  • Moldova uue e-Riigihangete Registri tehniliste tingimuste, funktsionaalsuste, meetodite, juhiste jm juurdekuuluva analüüs, koostamine ja lõpp-dokumendi vormistamine
 • 2008 – tänaseni Riigihangete Keskuse (Hangete Korraldamise MTÜ) juhatuse liige
 • 2012 – tänaseni Eesti ostu- ja tarneahelate juhtimise ühingu (PROLOG) juhatuse liige
 • 2006 – 2007 Confirmec, (Euroopa Liidu projekt – Reform of the Public Procurement System of Kosovo) (Kosovo)
  • Kosovo Valitsuse ja ÜRO Missiooni nõustamine riigihangete alastes küsimustes
  • Õigusaktide muutmine ja väljatöötamine uuenenud EL nõuete keskkonnas
  • Õigusalane koolitamine (avalik sektor, teised ostjad, ettevõtted)
  • Rahvusvaheline koostöö erinevate institutsioonidega
  • IT-alase süsteemi ülesehitamisel (Register) nõustamine ja osalemine
  • Eksisteeriva riigihangete süsteemi hindamine, analüüs ning osalemine uute EL nõuetega kooskõlas olevate õigusaktide väljatöötamises​
 • 2005 – 2006 Confirmec, Itaalia (Euroopa Liidu projekt – Support to the Public Procurement System) (Albaania)
  • Kasusaaja ja hankeüksuste koolitusvajaduste väljaselgitamine ja analüüs
  • Koolituskursuste väljatöötamine ja disainimine ning esitamine erinevatel teemadel – Euroopa Liit ja selle õigussüsteem, riigihanked Euroopa Liidu õiguses, seadusandluse harmoneerimisprotsess, ametniku eetikaküsimused, riigihangete põhiprintsiibid, menetlused, protseduurid, tehnilised standardid ja nende rakendamine jt.
  • Koolituskursuste juhtimine ja rakendamine ja korraldamine erinevates Albaania piirkondades
  • 12 koolitatud koolitajat, rohkem kui 300 koolitatud ametnikku (kesk- ja kohalik tasand) ja erasektori osalejad
  • Riigihangete Agentuuri struktuurimuudatus – ettepanekute tegemine, spetsiaalse koolitusüksuse loomine
  • Õigusaktide eelnõude koostamine, IT-alased nõuanded koostöös projekti teiste ekspertidega
  • Eksisteeriva riigihangete süsteemi hindamine, analüüs ning osalemine uute EL nõuetega kooskõlas olevate õigusaktide väljatöötamises
 • 2002 – 2005 Tartu Ülikooli riigihangete õppejõud
 • 1996 – 2005 Riigihangete Ameti peadirektori asetäitja.
 • 1993 – 1996 Majandusministeeriumi riigihangete ja riigireservi osakonna juhataja.
ET